Kandidatenlijst

 • 'Christelijke Politiek'

  Lijsttrekker Wijnand van der Hoeven (52) uit Aalburg is getrouwd met juf Melanie en heeft 5 kinderen in leeftijd van 15 tot 27 jaar. "Ik voel mij het meest betrokken bij sociale thema’s. Als overheid moeten we opkomen voor mensen die het lastig hebben en het zelf niet redden. Dit is een breed onderwerp, want het kan gaan over zorg, armoedebeleid maar ook over het vinden van werk of een passende opleiding". Dit laatste is één van de vele zaken waar Wijnand zich de afgelopen jaren als wethouder voor heeft ingezet. Wijnand: "De ChristenUnie is een uitgesproken christelijke partij die met kennis, kunde maar vooral met oog voor mensen naar de inhoud kijkt en probeert wars te zijn van snel scoren". Naast politiek en zijn eigen onderneming speelt Wijnand graag muziek en zingt in een kamerkoor.

  TwitterFacebook
 • 'Oog voor elkaar'

  Marjan van der Meij-Schouten woont in Woudrichem en is 39 jaar oud, raadslid, mantelzorger en huisvrouw. Op de vraag met welke plaats in Altena ze zich het meest verbonden voelt geeft ze aan: Dat ze hierin geen keuze hoeft te maken omdat Waardhuizen/Uitwijk, Giessen en Woudrichem alle drie een warme plek in haar hart hebben. Marjan: “Waardhuizen/Uitwijk als dorp van mijn jeugd. Giessen als dorp van mijn pubertijd en Woudrichem de stad waarin mijn gezin mag floreren. De verbondenheid voel ik niet zozeer met een dorp maar des temeer in de mensen die deze dorpen vormen”. Marjan is in de huidige fractie één van de zorgspecialisten; “We maken ons hard voor ruimhartige zorg in de breedste zin van het woord, dit doen we door verbinding te zoeken met mensen en hen werkelijk te zien dat is voor mij de kern van christelijke politiek. De afgelopen jaren heb ik me privé en in mijn politiek bestaan als gemeenteraadslid gericht op zorg. Dit is een unieke combinatie, want juist deze ervaring draagt bij aan het praktisch kunnen verwoorden van passend zorgbeleid”.

  Facebook
 • 'Visie op bouwen voor leefbaarheid'

  Anne Duizer (48) is geboren in Rijswijk en woont momenteel met zijn vrouw en dochter in Giessen. Anne is architect en ‘schoolhoofd der ULO’ (creatief centrum te Gorinchem). Anne: “Het mooiste aan Altena zijn voor mij de dijken. Met name het stukje dijk van Woudrichem naar Rijswijk (waar ik gebogen en getogen ben) vind ik het mooist. Links het uitzicht over de Maas met op de achtergrond het Munnikenland en Loevestein en rechts de doorzichten over het ‘eiland’. Dit is de ‘speelplaats’ van mijn jeugd en dit is het landschap waar ik mij nog steeds thuis voel. Mijn interesses op politiek vlak liggen bij de ruimtelijke ordening en de relatie tussen de maatschappij en de overheid. Ik geloof sterk in samenwerking en leren door te doen. Samen pionieren en zoeken naar mogelijkheden om de wereld een stukje beter te maken”.

  TwitterFacebook
 • 'Visie op duurzaamheid'

  Wim Holster (40) is geboren en getogen in Werkendam en woont sinds kort in Hank. Wim is raadslid en werkt als werkvoorbereider bij een maritiem betimmeringsbedrijf in de Werkendamse haven. De gemeentelijke financiën en duurzaamheid hebben met name zijn aandacht. Wim: “We moeten in rap tempo verduurzamen en moeten dit niet nog langer voor ons uitschuiven”. De ChristenUnie heeft een ambitieus klimaatplan voor Altena waar we 1,2 miljoen euro voor uittrekken met meer groen in de kernen en opwekking van schone energie! “We hebben de afgelopen jaren in diverse kernen flinke wateroverlast gehad door stortregens ook ervaren we wat het betekend als de zomer steeds warmer lijken te worden. Meer groen helpt ons om pieken in neerslag beter op te vangen en een groene omgeving is aanmerkelijk koeler in de zomer dan dichtbestrate pleinen. Met elkaar moeten toewerken naar een groene, duurzame en energieneutrale gemeente”.

  TwitterFacebook
 • 'Oog voor leefomgeving en bereikbaarheid'

  Kees Nieuwenhuizen (59) is woonachtig in Veen. Op de vraag met welke kern hij zich het meest verbonden voelt is hij heel helder: “Ik woon in Veen en ben er intensief betrokken, echter zal de gemeente Altena bestaan uit 21 heel uiteenlopende kernen. Met de ene kern ben je meer bekend dan de andere, maar als raadslid wil je ze allemaal voldoende aandacht geven dat is wat voor de ChristenUnie erg belangrijk is”. Kees is werkzaam bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Vanuit zijn professie heeft de inrichting van de buitenruimte zijn interesse. Kees: “de kwaliteit van de buitenruimte kan bijdragen aan het welzijn van onze inwoners. Meer groen, sociaal veilig, ruimte voor ontmoeting. Dit heeft een positieve uitwerking voor het prettig samenleven in een wijk of dorp. De ChistenUnie zet zich daarom in voor een schone en veilige leefomgeving waar het goed is om te leven”.

  TwitterFacebook
 • 'Oog voor kleine scholen'

  Hennie Schermers-van Elderen (50) uit Werkendam is getrouwd met Gert. Naast haar raadslidmaatschap voor de ChristenUnie is ze directrice van basisschool de Verrekijker in Waardhuizen. Hennie is sinds 1997 actief binnen de lokale politiek. Hennie: “Ik doe dit vanuit maatschappelijke betrokkenheid, maar vooral omdat ik dienstbaar wil zijn aan God en de samenleving. Ik voel me als christen geroepen om politiek te bedrijven waarbij de Bijbel de bron is om uit te putten”. Voor Hennie staat de zorg voor mensen, jong en oud, centraal. “Een dienstbare overheid heeft oog voor de nood van mensen en is geroepen als schild voor de zwakkeren. Vanuit deze gedachte willen we politiek bedrijven. Concreet vertaalt de ChristenUnie dat o.a. naar het versterken van (pleeg)gezinnen en het ondersteunen van (jonge)mantelzorgers. Ook moet er meer aandacht komen voor de gevolgen van (v)echtscheidingen. De ChristenUnie zet zich ook in voor het behoud van de scholen in de kleinere kernen van onze gemeente. Dit is van groot belang voor de leefbaarheid van een dorp maar ook voor het versterken van de betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind”.

  TwitterFacebook
 • 'Oog voor kinderen en jongeren'

  Caroline van Tilborg-Kant (51) uit Rijswijk is getrouwd met Kees en hebben samen vier kinderen in de leeftijd van 16 tot en met 24 jaar. Caroline is werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Caroline: “mijn hart ligt bij het sociale domein binnen politiek Altena. De visie van de ChristenUnie past goed bij wie ik ben. Zorg voor elkaar: want iedereen is waardevol. Kinderen en jongeren in de gemeente Altena groeien op in meer complexe situaties. Vanuit mijn professie als leerkracht merk ik dat dit steeds vaker problemen oplevert waarbij kinderen en hun ouders voor lastige vraagstukken komen te staan. Het raakt mij wanneer kinderen dreigen tussen wal en schip te raken, bijvoorbeeld wanneer jongeren in aanraking komen met drugs en criminaliteit en daardoor langzaam afglijden. Ik vind het belangrijk dat we als gemeente Altena hierin de gezinnen laagdrempelige ondersteuning bieden. Zo wil me sterk maken voor het faciliteren en verder uitbreiden van de activiteiten van Centrum Jeugd en Gezin zodat alle inwoners van de gemeente Altena hiervan gebruik kunnen maken. De drugsproblematiek binnen onze drie gemeenten scoort uitzonderlijk hoog op de landelijke ranglijst. Vrijwel iedereen kent wel een gezin waarin een jongere te kampen heeft met deze problematiek. De ChristenUnie wil zich sterk maken voor een goed en werkbaar actieplan binnen de nieuwe gemeente Altena. Kerken, sportclubs, verenigingen, jongerenwerkers en wijkagenten moeten hierin gaan samenwerken om jongeren te helpen en om verdere uitbreiding van drugsproblematiek te voorkomen en terug te dringen". Oog voor elkaar, oog voor jongeren. De ChristenUnie zet zich in voor verenigingen en sportclubs, het verbeteren van het openbaar vervoer en uitbreiding van betaalbare eenpersoons woningen. We vinden het belangrijk dat ook de jongeren binnen de nieuwe gemeente Altena hun plek krijgen.

 • 'Oog voor vrijwilligers'

  Pieter van Dueren den Hollander (41) uit Meeuwen is raadslid namens de ChristenUnie en projectmanager bij een groot bouwbedrijf. Pieter: “Ik rijd graag met de racefiets over ‘het eiland’ en zie dan hoe mooi Gods schepping is. Altena is een prachtig gebied; van de Biesbosch tot aan de dijk langs de afgedamde Maas, het pompveld of dijk langs de Bergsche Maas. De afwisseling van water en polderlandschap is wat mij, samen met al die prachtige ontmoetingsplekken zoals kerken en verenigingen, zo aantrekt in Altena”. Echter zijn het juist de mensen waarom Pieter zich gedreven voelt om actief te zijn in de politiek. “Als ChristenUnie willen we de mensen die hulp nodig hebben een stem geven. Het is heel belangrijk dat we oog en oor hebben voor elkaar en in het bijzonder voor de mensen die door omstandigheden niet zo makkelijk voor zichzelf kunnen opkomen. Samen met maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, mantelzorgers en hulpvragers willen we werken aan een goed gemeentelijk beleid rondom armoede, maatschappelijke ondersteuning en (jeugd)zorg. Zodat iedereen weet dat hij of zij erbij hoort in de nieuwe gemeente Altena”.

  Twitter
 • 'Visie op financien en economie'

  Peter Boogaarts (47) is zoals hij het zelf omschrijft een echte “Altenaman”. Geboren in Almkerk, opgegroeid in Nieuwendijk, 11 jaar gewoond in Sleeuwijk en nu al heel wat jaren met plezier woonachtig in Dussen. Als waterbouwkundig ingenieur en deskundige op het gebied van vastgoed is het niet verbazingwekkend dat openbare ruimte en gebouwen, waterbeheer en gemeentelijke monumenten zijn aandacht hebben. Ook de leefbaarheid van de kleinere kernen in Altena is een punt waar hij erg alert op is. Peter: “Het is heel erg belangrijk dat er voldoende woningen zijn voor zowel ouderen als jongeren zodat zij in hun eigen dorp kunnen blijven wonen”. Peter heeft zich o.a. hard gemaakt voor goede jeugdvoorzieningen zodat jeugd zich hier thuis blijft voelen. “We moeten er voor zorgen dat voorzieningen als scholen, dorpshuizen maar ook een buurtwinkel of supermarkt op een dorp blijven zodat het voor jong en oud aantrekkelijk blijft om er te wonen. De ChristenUnie heeft over alle onderwerpen heen een prachtig uitgebalanceerde totaalprogramma, waarbij er aandacht is voor iedereen, voor elke kern!”.

  Facebook
 • 'Oog voor boeren'

  Hermen Vreugdenhil (42) is getrouwd met Petra en woont alweer behoorlijk wat jaren in Nieuwendijk. Hermen: “We wonen al jaren met veel plezier in Altena. We zijn blij met de goede, christelijke scholen in de gemeente waar onze kinderen met plezier naar toe gaan. Ik geniet elke dag weer van de natuur en het landschap in ons gebied”. Hermen zet zich graag in voor landbouwsector en het milieu. “Het is niet makkelijk om te boeren in een tijd waar regel op regel gestapeld wordt. We moeten ons er bewust van zijn dat de boeren zorgen voor ons eten, een groot deel van het landschap beheren. Dankzij hen kunnen wij in het voorjaar genieten van de grutto, kievit en de patrijs. Tegelijk is er een omslag nodig is naar een manier van landbouwbedrijven die ook goed is voor de biodiversiteit en de bodem niet uitput, een uitdaging die we samen met de boeren moeten oppakken! Wil je een partij in de gemeenteraad die opkomt voor kwetsbaren, oog heeft voor het milieu zoekt naar verbinding in onze gemeente? Dan ben je bij de ChristenUnie aan het juiste adres. Politici die aanspreekbaar zijn, open en transparant”.

  TwitterFacebook